Informacje o podmiocie

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Wśród tych wszystkich kategorii wyróżniamy odcinki dróg miejskich /ulice/ i zamiejskich.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z późniejszymi zmianami, do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnym, nie zaliczone do dróg krajowych.

Organem uchwałodawczym województwa jest Sejmik Województwa w skład którego wchodzą radni wybierani w wyborach bezpośrednich na 4 letnią kadencję. Organem wykonawczym Sejmiku jest Zarząd Województwa, któremu przewodniczy Marszałek Województwa. Organem umożliwiającym praktyczne działanie marszałka jest Urząd Marszałkowski .

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego powołał jednostkę organizacyjną pod nazwą Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, jako bezpośredniego zarządcę dróg wojewódzkich na swoim terenie.

 

Celem administratora sieci dróg publicznych jest umożliwienie przemieszczania się po tej sieci pojazdami kołowymi oraz powodowanie optymalnego komfortu jazdy użytkownikom dróg.

Do głównych zadań ZZDW w Koszalinie należą:

 1. opracowywanie strategii oraz taktyk zarządzania siecią drogową,
 2. optymalizacja wydatków poprzez :

  • ocenę stanu technicznego dróg wyłaniającą rzeczywiste i pilne potrzeby remontów,
  • obserwację natężenia ruchu oraz innych czynników wpływających na bezpieczeństwo poruszania się po drogach (np. warunki atmosferyczne),
  • stosowanie racjonalnych i rentownych technologii,
  • procedury przetargowe wyłaniające wykonawców charakteryzujących się najwyższym wskaźnikiem "jakości do ceny",
  • wyspecjalizowaną kadrę menedżerów, inżynierów i pozostałych pracowników technicznych.
  • opracowywanie projektów rozwoju sieci dróg kategorii wojewódzkiej,
 3. sprawowanie funkcji inwestorskich związanych z prowadzeniem robót,
 4. utrzymanie na wymaganym poziomie eksploatacyjnym nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczenia ruchu i innych urządzeń związanych
  z drogą,
 5. bezpieczeństwo na drogach poprzez uzgadnianie z odpowiednimi urzędami oznakowania pionowego i poziomego (inżynieria ruchu),
 6. wykonywanie zadań związanych z obronnością kraju,
 7. uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dróg wojewódzkich,
 8. koordynacja wszystkich robót w pasie drogowym,
 9. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na budowę zjazdów z dróg, przejazdy po drogach pojazdów ponad normatywnych oraz pobieranie z tym związanych opłat i kar pieniężnych,
 10. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 11. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 12. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska powstałym w wyniku budowy, utrzymania lub eksploatacji dróg,
 13. wprowadzanie ograniczeń lub zamykania dla ruchu, dróg i obiektów mostowych oraz wyznaczanie objazdów w przypadkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia,
 14. utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
 15. prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
Redaktor: Paweł Ałkowski   
Utworzono: 06.10.2007.
Zmieniono: 16.10.2015.
Odsłony: 482085