Informacje o podmiocie arrow ... arrow Ogłoszenia o pracy arrow od Inspektora do Gł ...
od Inspektora do Głównego Specjalisty w Sekcji ds. Prawnych w ZZDW w Koszalinie Drukuj Wyślij znajomemu

numer ogłoszenia 27/2023

Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzki w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – od Inspektora do Głównego Specjalisty w Sekcji ds. Prawnych w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZZDW, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Ilość etatów: 1


I. Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zajmowania pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi;

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z umieszczeniem urządzenia w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi;

 • kontrola wydawanych decyzji administracyjnych w zakresie wyrażenia zgody przez zarządcę drogi na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia w pasie drogowym przez Rejony Dróg Wojewódzkich Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;

 • inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności.


II. Wykształcenie:

 • wyższe


III. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w terenie, obszar działalności ZZDW – województwo zachodniopomorskie,

 • prowadzenie samochodu osobowego,

 • praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;


IV. Wymagania niezbędne - osoba:

 • jest obywatelem polskim,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wymagany minimalny staż pracy: minimum 3 lata;

 • ogólna znajomość procedur wynikających w szczególności z przepisów:

- ustawa o drogach publicznych;
- ustawa o finansach publicznych;
- ustawa kodeks postępowania administracyjnego;
- procedura wydawania decyzji administracyjnych na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego;
- decyzje administracyjne wydawane w związku z wykonywaniem roli zarządcy drogi na podstawie ustawy o drogach publicznych;
- procedura wydawania decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego lub / i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi;
- procedura wydawania decyzji administracyjnych w związku z budową zjazdu bez zgody zarządcy drogi;
 • biegła znajomość obsługi komputera i stosowania programów komputerowych: MS Excel, MS Word;

 • prawo jazdy kat. B.


V. Wymagania pożądane:

 • znajomość procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o drogach publicznych,

   

 • doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji państwowej lub samorządowej,

 • znajomość i umiejętność obsługi systemu EZD PUW (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją),

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • samodzielność, odpowiedzialność,

 • dokładność, rzetelność i zaangażowanie.


VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

 • CV – własnoręcznie podpisany,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego własnoręcznie podpisane,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wyłoniony w wyniku naboru kandydat zobowiązany będzie, przed nawiązaniem stosunku pracy do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Skazanych,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

 • kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku, (własnoręcznie podpisany) www.zzdw.koszalin.pl/praca - informacje dla kandydatów ,

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.


VII. Informacje dodatkowe:

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz. 530) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.


VIII. Termin składania ofert.

Dokumenty należy składać osobiście w kancelarii ZZDW Koszalin (parter, pok. nr 15)
           lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30.11.2023 r. do godz. 15:00

             na adres: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

                           ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

W zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – od Inspektora do Głównego Specjalisty w Sekcji ds. Prawnych w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - 27/2023


IX.    Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. ZZDW skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(94) 71-25-606 (od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 11:00)data powstania       08.11.2023 r.

data upublicznienia  09.11.2023 r.

sporządziła:           Magdalena Wasilewska


Redaktor: Marcin Szymanowski   
Utworzono: 08.11.2023.
Zmieniono: 09.11.2023.
Odsłony: 182