Informacje o podmiocie arrow ... arrow Ogłoszenia o pracy arrow Starszy Referent do ...
Starszy Referent do Inspektora w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach Drukuj Wyślij znajomemu

Numer ogłoszenia   8/2020

Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy Referent do Inspektora w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZZDW, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Ilość etatów: 1

I.  Główne obowiązki:

 • przygotowywanie, opracowywanie uproszczonych dokumentacji na roboty drogowe,
 • przygotowywanie postępowań o zamówienia publiczne w zakresie robót, usług i dostaw związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych,
 • przygotowywanie, opracowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
 • kontrola warunków zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym,
 • prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i gospodarką drewnem,
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów,
 • nadzorowanie robót prowadzonych przez wykonawców na podstawie zawartych umów i zleceń w ramach bieżącego utrzymania dróg,
 • uczestnictwo w odbiorach robót utrzymaniowych i remontowych wykonywanych na drogach,
 • przeglądy i objazdy dróg administrowanych przez RDW,
 •  przygotowywanie i kierowanie akcją zimowego utrzymania dróg;

II.  Wykształcenie:

 • wyższe budowlane;

III. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w terenie, obszar działalności Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach,
 • praca w budynku, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

IV. Wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym,
 • nie był/a skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada ogólną znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, ochronie przyrody, prawo budowlane i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • posiada biegłą znajomość obsługi komputera i zastosowania programów komputerowych MS Office oraz dobrą znajomość programu AutoCAD
 • staż pracy – Starszy Referent nie jest wymagany staż pracy, Inspektor – wymagany staż 2 lata,
 • posiada prawo jazdy kat. B;

V. Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność i samodzielność,
 • pełna dyspozycyjność – dotyczy wyjazdów służbowych na terenie woj. Zachodniopomorskiego.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 • CV – własnoręcznie podpisany,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyłoniony w wyniku naboru kandydat zobowiązany będzie przed nawiązaniem stosunku pracy do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK),
 • łasnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • kwestionariusz osobowy według znormalizowanego druku własnoręcznie podpisany (do pobrania na stronie BIP:   www.bip.zzdw.koszalin.pl/Praca - informacje dla kandydatów/).
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 VII.  Informacje dodatkowe:
Osoby podejmujące po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

VIII.  Termin składania ofert.
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie RDW w Pyrzycach lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17.08.2020 r.  do godz. 1500

 na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach   ul. Stargardzka 42   74-200 Pyrzycach

W zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Referent do Inspektora w Dziale Technicznym”

IX.  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. RDW skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku.
Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDW w Pyrzycach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu   91 570 38 39

 

data powstania:        28.07.2020 r.
data upublicznienia    28.07.2020 r.
opublikowała        Elżbieta Gabryszak   

Redaktor: Paweł Ałkowski   
Utworzono: 28.07.2020.
Zmieniono: 28.07.2020.
Odsłony: 54
 
następny artykuł »