Informacje o podmiocie arrow ... arrow Ogłoszenia o pracy arrow Starszy Referent do ...
Starszy Referent do Specjalisty w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Drukuj Wyślij znajomemu

numer ogłoszenia  7/2020
Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Referent do Specjalisty w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZZDW, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

Ilość etatów:  1

I.  Główne obowiązki :

 • rozliczenie finansowe inwestycji drogowo- mostowych współfinansowanych ze środków unijnych – Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie unijne w ramach RPO WZ,
 • przygotowywanie wniosków o płatność i prowadzenie sprawozdawczości projektów unijnych,

II.  Wykształcenie:

 • wyższe ;

III. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca w biurze,
 • praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

IV. Wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Starszy Referent  –  nie jest wymagany staż pracy,
 • Inspektor  –   staż pracy minimum 2 lata
 • Specjalista –  staż pracy minimum 4 lata
 • umiejętność korzystania z przepisów, ich interpretowania i stosowania,
 • biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności: MS Excel;

V. Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • dokładność, rzetelność i zaangażowanie,
 • staż pracy w jednostce samorządowej lub administracji państwowej,
 • znajomość problematyki zagadnień w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • doświadczenie przy rozliczaniu projektów inwestycyjnych z UE, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 • CV –własnoręcznie podpisany,
 • kopie dokumentu potwierdzające obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyłoniony w wyniku naboru kandydat zobowiązany będzie, przed nawiązaniem stosunku pracy do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Skazanych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku, (własnoręcznie podpisany) www.zzdw.koszalin.pl/praca   -  informacje dla kandydatów,
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

VII. Informacje dodatkowe:
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

VIII. Termin składania ofert.
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie ZZDW lub przesłać pocztą w terminie
do dnia 14.08.2020 r.  do  godz. 1500    
 na adres:    Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31,    75-122 Koszalin
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Referent do Specjalisty w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji”

IX.     Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. ZZDW skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu    94/ 34-19-651

data powstania:        27.07.2020 r.
data upublicznienia    27.07.2020 r.
opublikowała        Elżbieta Gabryszak  

Redaktor: Paweł Ałkowski   
Utworzono: 27.07.2020.
Zmieniono: 27.07.2020.
Odsłony: 168
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »