Informacje o podmiocie arrow ... arrow Ogłoszenia o pracy arrow Specjalista do Głó ...
Specjalista do Głównego Specjalisty w Wydziale Mostów Drukuj Wyślij znajomemu

numer ogłoszenia   6/2020
Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzki w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – od Specjalisty do Głównego Specjalisty
w Wydziale Mostów.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZZDW, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 % .

Ilość etatów:  1

I.  Główne obowiązki :

 • wykonywanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych wg obowiązujących instrukcji,
 • kontrolowanie prawidłowości wykonywania przeglądów rocznych przez służby mostowe Rejonów Dróg Wojewódzkich,
 • kontrola stanu utrzymania obiektów mostowych,
 • ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich,
 • prowadzenie ewidencji obiektów mostowych w systemach elektronicznych,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych przez Wydział.

II.  Wykształcenie :

 • wyższe techniczne kierunek studiów w zakresie budownictwa.

III. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • praca w terenie, obszar działalności ZZDW – województwo zachodniopomorskie,
 • prowadzenie samochodu osobowego,
 • praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

IV. Wymagania niezbędne :

 • jest obywatelem polskim,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ogólna znajomość zagadnień wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa wodnego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia  budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiada aktualne  zaświadczenie,
 • staż pracy :  minimum – 5 lat pracy na budowie po uzyskaniu uprawień budowlanych,
 • znajomość programów do kosztorysowania,
 • biegła znajomość obsługi komputera i stosowania pakietu MS Office (Word, Excel),
 • prawo jazdy kat. B;

V. Wymagania pożądane :

 • doświadczenie w pracy na stanowisku w administracji państwowej lub samorządowej,
 • przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów szczegółowych obiektów mostowych,
 •  umiejętność pracy zespołowej,
 • pełna dyspozycyjność - dotyczy wyjazdów służbowych na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,

VI.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny –  własnoręcznie podpisany,
 • CV –  własnoręcznie podpisany,
 • kopie dokumentu potwierdzające obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyłoniony w wyniku naboru kandydat zobowiązany będzie, przed nawiązaniem stosunku pracy do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Skazanych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 •  kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku, (własnoręcznie podpisany) www.zzdw.koszalin.pl/praca   -  informacje  dla  kandydatów,
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

  VII.  Informacje dodatkowe:
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o  pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać  pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

  VIII.  Termin składania ofert.

 Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie ZZDW lub przesłać pocztą w terminie
 do dnia 14.08.2020 r.  do  godz. 1500    
 na adres:    Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31,    75-122 Koszalin
W zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Mostów”

IX.      Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Do pierwszego etapu selekcji nie będziemy zapraszać wszystkich kandydatów,  którzy spełnili wymagania formalne podane w ogłoszeniu. ZZDW skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  ( 94) 34 19 619

data powstania:        24.07.2020 r.
data upublicznienia    24.07.2020 r.
opublikowała        Elżbieta Gabryszak 

Redaktor: Paweł Ałkowski   
Utworzono: 24.07.2020.
Zmieniono: 24.07.2020.
Odsłony: 93
 
« poprzedni artykuł