Informacje o podmiocie arrow ... arrow Informacje dla kandy ... arrow Informacje dla kandy ...
Informacje dla kandydatów Drukuj Wyślij znajomemu

 

 

 

Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia określone warunki :

 • ma polskie obywatelstwo,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę może być osoba, która spełnia podstawowe wymagania oraz dodatkowo:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania ogólne dla wszystkich pracowników samorządowych.  

Ponadto na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wymagane są:

 • co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe pierwszego i drugiego stopnia.


Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami,
 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.


Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli.


Pliki do pobrania: 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula dotycząca kandydatów

Redaktor: Paweł Ałkowski   
Utworzono: 08.10.2007.
Zmieniono: 21.06.2018.
Odsłony: 20487